Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Akty prawne i podstawowe dokumenty

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską dnia 5 grudnia 2007 r.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 13 maja 2009 r. Załączniki do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ


Akty prawne UE dotyczące funduszy unijnych na lata 2007-2013

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94,

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 roku określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.),

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.


Polskie akty prawne

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obowiązujące wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.