Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Cele i zakres projektu

Celem Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole poprzez włączenie do kanalizacji sanitarnej 5 032 mieszkańców gminy Buczkowice.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej, w przeważającej większości grawitacyjnej jednak istnieją obszary gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, w takim przypadku zaplanowano budowę lokalnej przepompowni ścieków i odcinka rurociągu tłocznego. Ścieki z poszczególnych posesji odprowadzane będą do kanałów bocznych, prowadzących je do kolektorów głównych grawitacyjnych, a dalej do głównej istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscu byłej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Rybarzowice. Następnie ścieki kierowane są do systemu kanalizacji sanitarnej sąsiedniej gminy Wilkowice i docelowo dopływają do zbiorczej Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach

Zakres rzeczowy:
Projekt obejmuje budowę 59,81 km kanalizacji sanitarnej, przepompowni.
Będzie realizowany w czterech sołectwach na terenie Gminy Buczkowice w tym:

Sołectwo Buczkowice
Ogólny zakres robót: 20,02 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

 • Ø 200 mm – 11,42 km
 • Ø 160 mm – 8.60 km

Sołectwo Rybarzowice
Ogólny zakres robót: 15,90 km kanalizacji snaitarnej, w tym:

 • Ø 200 mm – 9,12 km
 • Ø 160 mm – 6,73 km
 • Ø 90 mm – 0,05 km (tłoczny)

Sołectwo Godziszka
Ogólny zakres robót – 13,75 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

 • Ø 200 mm – 8,83 km
 • Ø 160 mm – 4,92km

Sołectwo Kalna oraz Godziszka – Rejon ul. Łodygowskiej
Ogólny zakres robót – 8,73 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

 • Ø 250 mm – 0,08 km
 • Ø 200 mm – 6,66 km
 • Ø 160 mm – 1,99 km

Sołectwo Buczkowice – Rejon ul. Bór
Ogólny zakres robót – 1,41 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

 • Ø 200 mm – 0,78 km
 • Ø160 mm – 0,63 km

 

 

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.