Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dostosowanie do norm unijnych wiąże się z koniecznością realizacji wielu inwestycji takich jak: budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych.

Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z funduszy unijnych. Właśnie taką pomoc oferuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przyjęty Decyzją z 7 grudnia 2007 r. Komisji Europejskiej.

PO IiŚ dużą wagę przywiązuje do inwestycji wpływających w korzystny sposób na stan środowiska. Zgodnie z tym programem 5 mld euro z 27,9 mld euro, pochodzące z dwóch funduszy unijnych tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych zostanie głównie na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.

Poza sektorem ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera również takie dziedziny jak:

 • transport - 19,4 mld euro
 • energetyka - 1,7 mld euro
 • kultura - 490,0 mln euro
 • zdrowie - 350,0 mln euro
 • szkolnictwo wyższe - 500,0 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach: transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego - poprzez realizację następujących celów szczegółowych programu:

 1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

 7. Portal Funduszy Europejskich Program Infrastruktura i Środowisko

 

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.