Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Realizacja inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice

Projekt realizowany jest w Gminie Buczkowice, w aglomeracji bielskiej liczącej 224 470 RLM. Na terenie Gminy Buczkowice prace związane z budową kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w roku 1992. Do 2005 roku wybudowano 40,7 km sieci kanalizacyjnej oraz około 11 km przyłączy.

W latach 2006-2008 zrealizowano i zakończono inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Buczkowice Rybarzowice i Godziszka, w ramach tej inwestycji wybudowano około 30 km sieci, wzrósł procent skanalizowania gminy do 49,4%.

Do roku 2004 na terenie gminy funkcjonowała biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, którą ze względów ekonomicznych i ekologicznych zlikwidowano, a w jej miejsce wybudowano przepompownię ścieków, która tłoczy ścieki do oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.

Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i podłączeniu gospodarstw do sieci, uzyskujemy natychmiast efekt ekologiczny z uwagi na to, iż Gmina Buczkowice problematykę odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych rozwiązuje wspólnie z Miastem Bielsko - Biała, Miastem Szczyrk oraz Gminą Wilkowice w oparciu o istniejącą miejską oczyszczalnię ścieków komunalnych - Bielsko - Biała Komorowice. Oczyszczalnia w Bielsku-Białej jest nowoczesna, zmodernizowana i niedociążona, spełnia wszystkie parametry wymagane przez normy i dyrektywy Unii Europejskiej.

Po zrealizowaniu projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice" nastąpi przyrost podłączonych mieszkańców o 5 032 RLM oraz zwiększenie poziomu skanalizowania Gminy Buczkowice do 97%.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie jakość środowiska, zostaną stworzone szanse na utrzymanie bardzo dynamicznego rozwoju regionu w zgodzie z zasadami równoważnego rozwoju.

Realizacja projektu - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

W dniu 10 czerwca 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, do przetargu przystąpiło 9 oferentów.

W dniu 26 sierpnia 2009 r. wybrano najkorzystniejsza ofertę Tractebel Engineering S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice.

18 września 2009 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu.

Na realizację robót budowlanych 15 lipca 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, do przetargu wpłynęło 12 ofert, 31 sierpnia 2009 r. dokonano otwarcia ofert, po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym, w dniu 04 lutego 2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 02 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Buczkowicach podpisano umowę na realizację całego zakresu robót z firmą SKANSKA S.A z siedzibą ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na ogólną wartość 30,4 mln zł z terminem realizacji do 30 września 2012 r.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2010 r. realizowana jest w etapach kwartalnych w każdym sołectwie.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Buczkowice powodzi i objęciem jej pogotowiem przeciwpowodziowym w okresie od 15-05-2010 do 21-05-2010, alarmem przeciwpowodziowym w okresie od 02-06-2010 do 04-06-2010 r. oraz intensywnymi opadami deszczu i ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym dniach 31 sierpnia do 2 września 2010 r. realizacja projektu przebiega z opóźnieniem.

I etap rzeczowej realizacji projektu został zakończony i odebrany 26 października 2010 r. Do końca października 2010 r. w ramach projektu wybudowano 18,5 km kanalizacji sanitarnej natomiast odebrano i zapłacono 8,97 km. W ramach projektu na dzień 31 października 2010r łącznie poniesiono wydatki w wysokości 4 986 487zł.

Drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej zakończono w I kwartale 2011 r. Łącznie na terenie gminy wybudowano 35,6 km sieci kanalizacyjnej w tym 20,2 km odebrano i zapłacono. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 31 marca 2011r wyniosły 9 639 851,77 zł.

Trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej zakończono w maju 2011 r. Od początku realizacji projektu wybudowano 35,6 km sieci kanalizacyjnej w tym 27,94 km odebrano i zapłacono. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 31 marca 2011r wynosiły 12 727 708,91 zł.

Realizację IV i V etapu robót zakończono 30 września 2011 r. Do końca września 2011 r. w ramach projektu wybudowano łącznie 45,37 km kanalizacji sanitarnej natomiast odebrano i zapłacono 35,37km. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 30 września 2011r wynosiły 17 985 167,33zł.

Realizację VI etapu robót zakończono 02-12- 2011 r. Do końca grudnia 2011 r. w ramach projektu wybudowano łącznie 52,75km kanalizacji sanitarnej natomiast odebrano i zapłacono 45,18km pozostała ilość jest w trakcie odbiorów. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 31 grudnia 2011r wynosiły 22 451 260,85zł.

Realizację VII etapu robót zakończono 22-03- 2012 r. Do 31 marca 2012r r. w ramach projektu wybudowano łącznie 54,12km kanalizacji sanitarnej natomiast odebrano i zapłacono 50,78km pozostałe wykonane roboty są w trakcie odbioru. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 31 grudnia 2011r wynosiły 25 569 138,65zł.

Realizację VIII etapu robót zakończono 21-06-2012 r. Do 29 czerwca 2012 r. wykonawca wybudował 56,27 km kanalizacji sanitarnej, w tym odebrano i zapłacono 52,22 km, pozostałe wykonane roboty są w trakcie odbioru. Narastająco wydatki w ramach projektu na dzień 12 lipca 2012 r. wynosiły 26 432 906,48 zł.

27-09-2012 r. wykonawca zakończył roboty budowlane całego zakresu projektu, wybudował 58,76 km kanalizacji sanitarnej . Narastająco wydatki w ramach projektu w listopadzie br. wynosiły 32 779 452,95 zł.

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.