Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Środki przedakcesyjne

W ramach środków przedakcesyjnych Gmina Buczkowice otrzymała dotacje z programu: PHARE, SAPARD oraz z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Korzystanie z funduszy przedakcesyjnych Gmina Buczkowice rozpoczęła w 1999 roku.  W ramach programu PHARE - INRRED pozyskała środki na „Budowę Kanalizacji Sanitarnej na terenie Buczkowic - etap IV".  W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie zrealizowano inwestycję na ogólną wartość 849 539zł w tym dofinansowanie z programu INRRED 509 723zł.

W ramach Programu PHARE w 2002 roku Gmina Buczkowice złożyła wniosek  na „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jama i Bielska". Umowę o dofinansowaniu podpisano w 2003r. Realizację inwestycji zakończono w 2004r. na ogólną wartość zadania 2 178 456zł w tym dofinansowanie z programu PHARE 1 565 595zł.

 W ramach podpisanych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowano inwestycje:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami  dla budynków wsi Kalnej i Godziszki" o ogólnej wartość 2 403 252zł w tym dofinansowanie  z programu SAPARD 1 201 626 zł.
Gmina na realizację tego projektu zaciągnęła również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach preferencyjną pożyczkę w wysokości 1 172 787 zł, w 50% umarzalną.

2. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej- rejon Buczkowice Centrum" o ogólnej wartość 1 066 851zł  w tym dofinansowanie z programu SAPARD 533 425 zł.
Na realizację tego projektu Gmina otrzymała również preferencyjną pożyczkę w wysokości 528 091zł w 50% umarzalną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. „Budowa chodnika dla pieszych w Buczkowicach ul. Wyzwolenia" o ogólnej wartość projektu 156 091zł w tym dofinansowanie z programu SAPARD 32 988zł (50% kosztów kwalifikowanych).

4. „Modernizacja Budynku OSP w Rybarzowicach" o ogólnej wartość inwestycji 20 000zł w tym dofinansowanie z programu SAPRD 10 000zł.

Z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich obsługiwanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach konkursu ogłoszonego w 2004 roku Gmina otrzymała dotację na remont budynku Szkoły w Godziszce. Zgodnie z podpisaną umową zrealizowano inwestycję na ogólną wartość 97 140zł w tym dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 28 925 zł..
Wszystkie inwestycje realizowane przy udziale środków przedakcesyjnych zostały przez gminę rozliczone, rozliczenia zostały zatwierdzone przez instytucje pośredniczące, został zrealizowany cały zakres planowanych robót oraz uzyskano zakładane produkty i rezultaty w każdym projekcie. Gmina wykorzystała przydzielone dotacje w pełnej wysokości.

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.