Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Środki strukturalne 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

tl_files/bgmina/images/zporr.jpg tl_files/bgmina/images/rpo_ue.jpg

Numer i nazwa Projektu:
701200-118
"Modernizacja dróg- budowa chodników, poszerzenie i odwodnienie drogi w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej".
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Umowa o dofinansowaniu projektu
Z/2.24/III/3.1/312/04/U/118/05 z dnia 24/05/2005r.

Okres realizacji:
Od 25.05.2005r. do 30.11.2005r.

Finansowanie Projektu:
Całkowity koszt zadania wynosił: 3 756 508,81zł: w tym dofinansowanie z EFRR 2 817 381,61zł oraz z budżetu państwa: 375 650,88zł.

Zakres rzeczowy
Projekt zrealizowano w 100% osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki, wybudowano 3,99 km chodników, 3,56 km odwodnienia oraz 3 obiekty infrastruktury drogowej

Roboty obejmowały wybudowanie chodnika z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i poszerzenie jezdni oraz budowa zatok autobusowych: we wsi Kalna przy ul. Widokowej o długości 1856 m, we wsi Godziszka przy ul. Bielskiej od przystanku autobusowego PKS do skrzyżowania z ulicami Wilkowską i Poziomkową (długość chodnika 315 m) oraz we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej od mostu na potoku Godziszczanka do ulicy Grunwaldzkiej o długości 1820 m. Łącznie wybudowane zostanie: - 3991 mb chodnika, - 2179 m2 poszerzenia jezdni, - 3560 mb odwodnienia jezdni - 3 zatoki autobusowe.

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na w/w zadanie 1 marca 2005r., ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP Nr 47 poz. 10432. Otwarcie ofert nastąpiło 22.04.2005r. Umowę pomiędzy inwestorem a wykonawcą podpisano 25.05.2005r.

Gmina podpisała również umowę z inspektorem nadzoru. Rozpoczęcie robót nastąpiło 25 maja 2005r. Realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem. Pierwszy etap robót został wykonany i zgłoszony do odbioru 25 lipca 2005r. Drugi etap został zakończony i  odebrany 21 września 2005r. Trzeci i ostatni etap: roboty wykończeniowe i porządkowe zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Protokół odbioru końcowego robót sporządzono i podpisano  25 listopada 2005r.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

tl_files/bgmina/images/zporr.jpg tl_files/bgmina/images/rpo_ue.jpg

Numer i nazwa Projektu:
701200-295
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Domu Ludowego w Rybarzowiacach"
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Umowa o dofinansowaniu projektu
Z/2.24/III/3.1/905/05/U/295/06 z dnia 10/07/2006r.

Okres realizacji:
Od 21.07.2006r.  do 30.11.2006r.

Finansowanie Projektu:
Całkowita wartość projektu wynosiła 465 992,38 zł: w tym dofinansowanie z EFRR 287 363,34 zł oraz budżetu państwa - 38 315,11zł.zł, inwestycja  współfinansowana w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR oraz w 10%  ze środków budżetu państwa 

W dniu 5-06-2006r. ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w BZP Nr 139  poz. 29359 Otwarcie ofert nastąpiło 26-06-2006r. W dniu 21-07-2006r. podpisano umowę z wykonawcą na realizacje projektu. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu wykonano modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej  i drzwi oraz docieplono poddasze wełną mineralną a ściany zewnętrzne docieplono styropianem i  pokryto wyprawą akrylową.
Projekt zrealizowano w 100%, osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki - wskaźnik produktu  zmodernizowano jedno  źródło niskiej emisji, - wskaźnik rezultatu - zlikwidowano dwa źródła niskiej emisji.

W Gminie Buczkowice w ramach ZPORR zrealizowano również projekty:

tl_files/bgmina/images/zporr.jpg tl_files/bgmina/images/rpo_ue.jpg

 

Numer i nazwa Projektu:
701200-328
„Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach"
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Umowa o dofinansowaniu projektu
Z/2.24/III/3.1/308/04/U/328/06 z dnia 9 listopada 2006r.

Okres realizacji:
Od 15-02-2004 do 15-07-2007

Finansowanie Projektu:
Całkowita wartość projektu wynosiła 453 372,81 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 323 247,58 zł, dotacja z budżetu Państwa 43 099,66 zł, inwestycja współfinansowana w 75% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR oraz w 10%  ze środków budżetu państwa

Na realizacje projektu „Modernizacja Remizy OSP - Bazy Kulturalnej w Buczkowicach" ogłoszono w dniu 15-12-2006r. przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15-01-2007r. W dniu 5-02-2007r. podpisano umowę z Wykonawcą. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu wykonano roboty budowlano - wykończeniowe, w tym:  roboty rozbiórkowe, roboty murowe, klatkę schodową ewakuacyjną, tynki wewnętrzne i okładziny ścienne, podłogi i posadzki, roboty ślusarskie, malowanie ścian i sufitów, ocieplenie elewacji, ocieplanie poddasza, wymianę1) stolarki okiennej i drzwi,  instalację wodno - kanalizacyjną, instalację elektryczną,  instalację CO i kotłownię. Projekt zrealizowano w 100%, został osiągnięty wskaźnik produktu

Beneficjentem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach

tl_files/bgmina/images/zporr.jpg tl_files/bgmina/images/rpo_ue.jpg

Nazwa projektu:
„Dobudowa windy do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach oraz jego filii w Rybarzowicach"

Umowa o dofinansowaniu projektu
Z/2.24/III/3.5.2/127/04/U/24/05 z dnia 10 stycznia 2005

Finansowanie Projektu:
Wartość projektu 325 730,26 zł w tym dofinansowanie z programu  ZPORR - 244 297,69zł, z budżet państwa 32 573,03 oraz środki własne GOZ - 48 859,54.

Beneficjentem projektu był Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach.Interreg III A Polska - Czechy

 

tl_files/bgmina/images/interregIIIa.jpg tl_files/bgmina/images/logo_ue.jpg

Numer i nazwa Projektu:
CZ.04.4.85/1.1PL.1/0074
„Modernizacja mostu przy ul. Wczasowej w Buczkowicach - poprawa infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym"

Projekt realizowany był w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska, Priorytet:  1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia  konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.1 - Wspieranie rozwoju infrastruktury  o znaczeniu transgranicznym

Umowa o dofinansowaniu projektu
IG-2004/PL-CZ/224/1.1/U-2/06. z dnia 11-01-2006

Okres realizacji:
Od 01-04-2006r.  do 31-08-2006r.

Finansowanie Projektu:
Całkowita wartość projektu wynosiła 317 409,21 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 232 460,41zł,

Zakres rzeczowy
W ramach projektu wykonano nowy ustrój nośny mostu, zamontowano  nowe łożyska i poręcze, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, izolacje nowej żelbetonowej płyty.
W wyniku realizacji projektu został przekazany do użytku zmodernizowany most o nośności 30 ton i długości 23,51m.
Poprzez zrealizowanie inwestycji uzyskano poprawę infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym.
Zmodernizowany  most jest pierwszym etapem zagospodarowania terenów nad Żylicą.


Sektorowy Program Operacyjny

 

tl_files/bgmina/images/spo.jpg tl_files/bgmina/images/logo_ue.jpg

Numer i nazwa Projektu:
SPO-2.3-2.24/4/05
„Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach"

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006",  Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Umowa o dofinansowaniu projektu
SPO-2.3-2.24/4/05/U/33/2005 z dnia 29.09.2005

Okres realizacji:
Od 29.09.2005r. do 25.09.2006r.

Finansowanie Projektu:
Całkowita wartość projektu wynosiła 645 686,42 zł, tym dofinansowanie 400 408,80 zł

Zakres rzeczowy
Modernizacja boisk sportowych w Buczkowicach obejmowała zakres robót:
- budowę kanalizacji deszczowej - 190mb
- budowę  kanalizacji sanitarnej - 75mb
- przełożenie sieci gazowej o długości 117,5mb
- niwelacje terenu, roboty ziemne, boiska
- budowę bieżni i skoczni,
- budowę ogrodzenia boisk,
- budowę chodników,
- wykonanie robót uzupełniających,
- budowę nawierzchni parkingu,
- wyposażenie boisk.
W wyniku realizowanej inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe przeznaczone do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną o wymiarach 44 m x 22 m

Wokół boiska powstało:
- bieżnia tartanowa okrężna o 3 torach, szerokość każdego 122 cm
- boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m,
- skocznia do skoku w dal  i trójskoku o dwóch torach, o szerokości 2,0m. o długości toru 31,5m dla skoku w dal, oraz jeden tor szerokości 2.0m i długości 33,5m dla trójskoku
- belka odbicia do skoku w dal usytuowana w odległości 1,0m od krawędzi zeskoczni,
- belka do trójskoku w odległości 1100 cm od krawędzi zeskoczni,
- drogi wewnętrzne chodniki oraz parking


Z Programu INTERREG IIIA w ramach Mikroprojektów „Euroregionu Beskidy" w Gminie Buczkowice w roku 2006 zrealizowano dwa projekty - po stronie Polskiej i Czeskiej  „Warsztaty integracji plastycznej„ Razem w Beskidach".

Projekt został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji we współpracy ze Szkołą Podstawową z Gminy Dobra.

W okresie od 26 czerwca do 1 lipca 2006r grupa młodzieży polsko-czeskiej uczestniczyła w warsztatach malarskich, ceramicznych i tkaniny artystycznej w Buczkowicach, natomiast w dniach 15-16 września 2006r młodzież z Buczkowic i Godziszki uczestniczyła w wycieczce do Gminy Dobra. Celem wyjazdu była prezentacja wystawy będącej efektem wakacyjnych warsztatów.

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.