Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Środki strukturalne 2007-2020„Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce ul. Beskidzka 162”

Inwestycja została zrealizowana ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych.

Prace budowlane prowadzone były od czerwca do sierpnia 2017 r.

Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, modernizację kotłowni, zakup i montaż dwóch pompy ciepła, wykonanie remontu sali w tym: wymiana podłogi, roboty malarskie, montaż balustrad i urządzeń sportowych.

Ogólna wartość robót: 1.024 tys. zł.

Przed:

Po:„Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej”

Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Prace budowlane prowadzone były od kwietnia do lipca 2017 r.

Zakres wykonanych robót obejmował przebudowę przepustu drogowego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej, budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe, bariery ochronne.

Ogólna wartość projektu to 820 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 373 tys. zł oraz środki własne.

Przed:

Po:
„Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach”

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.

Zakres wykonanych robót obejmował: roboty rozbiórkowe, budowę instalacji – napowietrznej linii zasilającej oświetlenie parkingu oraz drogową sygnalizację świetlną, budowę odwodnienia drogowego w zakresie kanalizacji deszczowej, budowę parkingu dla samochodów osobowych, budowę nowego zjazdu, budowę odcinka drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i oznakowaniem.

Ogólna wartość robót budowlanych: 658 725,40 zł

Inwestycję zrealizowano w 2016 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener_2014_2020.jpg

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce”

Inwestycja została dofinasowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie przebudowana droga na odcinku 0,745 km. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej ulicy Myśliwskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1402S – ul. Lipowską do rejonu jej skrzyżowania z drogą gminną – ul. Leśną.

Całkowita wartość projektu: 1 007 941,22 zł

Dofinasowanie: 626.820,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2016 r.
„Przebudowa ulicy Woźnej etap II oraz dróg gminnych z nią funkcjonalnie powiązanych w Buczkowicach”

Zadanie zrealizowano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Roboty budowlane obejmowały: roboty drogowe – roboty rozbiórkowe, nakładka z masy bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy i oznakowaniem.

Całkowita wartość projektu: 1 290 938,95 zł

Kwota dotacji: 455 209,00 zł oraz środki własne gminy

Inwestycję zrealizowano w 2016 r.
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych.

W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie części poddasza wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość zadania: 398.491,60 zł

Dofinasowanie w formie pożyczki w kwocie 178.479,00 zł oraz dotacji w kwocie 10.375,00 zł.

Zakończenie inwestycji: 31-10-2016 r.
tl_files/bgmina/images/minspor.jpg

Nazwa Projektu:

„Modernizacja krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach”

Inwestycja dofinasowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Umowa o dofinansowaniu projektu

2015/0415/1875/SubA/DIS/T z dnia 12-11-2015

Okres realizacji

Zadanie zostało zakończone 19-04-2016 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość zadania: 1.633.580,00 zł

Dofinasowanie: 539.000,00 zł

Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji przebudowano krytą pływalnię poprzez zabudowę niecki żelbetowej i brodzików nieckami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymieniono stolarkę drzwiową, zmodernizowaną pomieszczenia sanitarno – szatniowe oraz instalacje c.o., ogrzewania, technologii uzdatniania wody, wentylacji w pomieszczeniach piwnicy oraz instalacje elektryczne.
„Przebudowa dróg gminnych ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach”

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Roboty budowlane obejmowały: roboty drogowe – roboty rozbiórkowe, nakładka z masy bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy i oznakowaniem.

Całkowita wartość projektu: 389.907,75 zł

Kwota dofinansowania: 194.953,00 zł

Roboty budowlane zakończono w 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/rpo.jpg

Numer i nazwa Projektu:

Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach”

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet VII „Transport", Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Nr projektu -1799

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.07.01.02-00-029/15-00 z dnia 23 listopada 2015r.

Okres realizacji:

Od 03-07-2013r. do 31-12-2015r.

Finansowanie Projektu:

Ogólna wartość projektu 1 399 705,47zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 1 189 749,47zł.

Gmina Buczkowice w 2015r w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt „Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach” wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.

Roboty budowlane w zakresie projektu zostały wykonane w roku 2013 ze środków własnych gminy, w ramach projektu przebudowano drogę powiatową na długości 704mb, wybudowano 713mb kanalizacji deszczowej oraz 713mb chodnika dla pieszych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w gminie Buczkowice"

Projekt realizowany w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r.

Okres realizacji:

Od 15-07-2013 r. do 15-04-2015 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 5 167 213,42 zł, w tym dofinansowanie 2 214 057,00 zł

Zakres rzeczowy

Zakres robót obejmuje: kanały główne z rur PVC Ø 200 mm – 3 759,89 mb, sieć rozdzielczą z rur PVC Ø 160 mm – 1 503,55 mb, kanały tłoczne z rur PE Ø 90 mm – 1 275,80 mb, sieć kanalizacyjną z rur PVC Ø 160 mm 426,97 mb, pompownie ścieków – 5 szt., przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach.
„Remont drogi gminnej ulicy Kaniowej w Buczkowicach”

Projekt dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zakres robót obejmował remont drogi publicznej - ulicy Kaniowej w Buczkowicach o długości 885 mb, który polegał na ułożeniu nowej nakładki na drodze z masy bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy i oznakowaniem ulicy.

Całkowita wartość projektu: 374 038,65 PLN

Kwota dofinansowania: 187 018,00 PLN

Inwestycję zrealizowano w 2014 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/rpo.jpg

Nazwa Projektu:

„E-urząd Gminy Buczkowice”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” – nr projektu 1393

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.02.02.00-00-028/12-00 z dnia 14 lutego 2013 r.

Okres realizacji:

2013 r. do 2014 r.

Finansowanie Projektu:

Ogólna wartość projektu 1 819 117 zł, koszty kwalifikowane projektu 1 613 269,50 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 1 371 279,08 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, prace budowlane – remont serwerowni, klimatyzacja, wymiana 55 punktów sieci LAN, zasilanie dedykowane, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowań; narzędziowego, operacyjnego i aplikacyjnego, zakup licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą – front office, zakup licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą – back office, usługę inżyniera projektu oraz promocja projektu obejmująca: wydanie folderu, zakup tablicy pamiątkowej, rozszerzenie strony internetowej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą – etap II"

Projekt realizowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00031-6922-UM120009/13 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Okres realizacji:

Od 24-04-2014 r. do 03-09-2014 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 109 679,22 zł, w tym dofinansowanie 226 000,00 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje odnowę placu parkingowego wraz z przebudową istniejącego oświetlenia w Buczkowicach przy ulicy Lipowskiej i Szkolnej oraz odnowę placu parkingowego w Buczkowicach przy ulicy Wyzwolenia
tl_files/bgmina/inwestycje/inf_i_sro.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"

Projekt realizowany w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

Umowa nr POIS.01.01.00-00-033/08 z dnia 07-07-2009 r.

Okres realizacji:

2009 r. – 2013 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 33255 tyś zł,

Źródła finansowania projektu:

 • dotacja ze środków Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ – 21,3 mln zł,
 • środki własne gminy – 2,0 mln zł,
 • zwrot podatku VAT – 5,9mln zł,
 • pożyczka z WFOŚiGW – 4,1 mln zł.

Zakres rzeczowy

Zakres robót objęty projektem zrealizowano w całości, wybudowano 58,76 km sieci kanalizacyjnej, zaplanowany efekt ekologiczny w ramach projektu został osiągnięty, z wybudowanej sieci kanalizacyjnej korzysta 5 040 mieszkańców, podłączono do kanalizacji 1 260 nieruchomości, po zrealizowaniu projektu Gmina Buczkowice jest skanalizowana w 95%.

Uzyskano efekt ekologiczny z uwagi, że wybudowana sieć kanalizacyjna w ramach projektu została podłączana do istniejącego systemu. Ścieki z terenu gminy przesyłane są do istniejącej przepompowni ścieków w Rybarzowicach, a docelowo tłoczone są do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Bielsku – Białej.
„Przebudowa drogi powiatowej 1405S ul. Żywieckiej w Godziszce na odcinku od kościoła do cmentarza komunalnego”

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.

Zakres wykonanych robót obejmował: budowę chodnika prawostronnego, budowę kanalizacji deszczowej, odcinkowe poszerzenie pasa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Ogólna wartość robót budowlanych: 477 777 zł

Inwestycję zrealizowano w 2013 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/rpo.jpg

Nazwa Projektu:

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno – sportowych”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna” – nr projektu 1488

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.03.02.02-00-017/11-00 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Okres realizacji

listopad 2009 – sierpień 2013

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2168459,98 zł, w tym dofinansowanie 1843190,98 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno – sportowych:

 • budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej,
 • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę placu o nawierzchni szutrowej,
 • budowę zaplecza gospodarczo – socjalnego,
 • budowę parkingu z kostki betonowej oraz budowę małej architektury.

Ogólna powierzchnia obiektu wynosi 13592 m2. Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny, korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”

Projekt realizowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r.

Okres realizacji

Od 12-03-2012 r. do 14-06-2013 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 671712,99 zł, w tym dofinansowanie 273054,06 zł

Zakres rzeczowy

W ramach robót wykonano roboty ziemne i drenaż, boisko o nawierzchni z trawy naturalnej, przełożenie gazociągu – roboty ziemne i montaż, przebudowę napowietrznej linii niskiego napięcia.
tl_files/bgmina/images/minspor.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rybarzowicach”

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego.

Umowa o dofinansowaniu projektu

2011/0142/1875/SubA/DJS/T z dnia 29-11-2011 r.

Okres realizacji

06.05.2010 r. do 30.09.2012 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość inwestycji: 5 250 724,06 PLN, Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 1 711 200,00 PLN

Zakres rzeczowy

W ramach projektu wybudowano halę sportową wraz z zapleczem. Hala sportowa to nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt (o kubaturze 14.800 m3), któremu parametry techniczne i funkcjonalne nadają rangę obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Jej wymiary to 36 m na 18 m, a na trybunach może zasiąść aż 200 osób. Płyta boiska umożliwia rozgrywanie zawodów w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i piłce nożnej halowej. Wzdłuż jednej ściany zainstalowano drabinki do ćwiczeń gimnastycznych. Hala została powiązana przewiązką z głównym budynkiem szkoły, tworząc z dotychczasową salą gimnastyczną zaplecze nie tylko sportowe, ale również sanitarno-szatniowe.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole szkół w Kalnej”

Projekt realizowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r.

Okres realizacji

Od 12-03-2012 r. do 30-10-2012 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 605078,82 zł, w tym dofinansowanie 368950,50 zł

Zakres rzeczowy

W ramach robót wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizację deszczową i drenaż, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz chodników, wyposażenie boiska, ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenów zielonych, przełożenie sieci gazowej niskoprężnej, przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach"

Projekt realizowany w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r.

Okres realizacji:

Termin realizacji robót 12.03 2012 r. do 31.08.2012 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 588273,43 zł, w tym dofinansowanie 194000,00 zł

Zakres rzeczowy

W ramach robót wykonano roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, budowę chodników i placów z kostki brukowej, ogrodzeń, dostawę i montaż pawilonu szatniowo – sanitarnego w systemie kontenerowym, budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz urządzono zieleń w obrębie boiska.
Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/cz_pl_ue.jpg
tl_files/bgmina/inwestycje/erb.jpg

Numer i nazwa Projektu

37/CZ-PL/POWT/2010

"Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu

32/RCz-RP/V z dnia 29 listopada 2010 r.

Okres realizacji

Od września 2010 r. do maja 2011 r.

Finansowanie Projektu:

Wartość całkowita projektu około 140000 zł, w tym dofinansowanie do 95%

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej poprzez:

 • dostawę i montaż 4 kompletów zestawów siłowni zewnętrznej w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej,
 • utworzenie 4 zewnętrznych publicznych dostępów do Internetu,
 • zakup i montaż 4 kompletów urządzeń do monitoringu placów zabaw - telewizji przemysłowej,
 • zakup materiałów promocyjnych,
 • zorganizowanie spotkania integracyjnego polsko - czeskiego w Gminie Buczkowice,
 • zakup i montaż 4 tablic informacyjnych z mapą gminy BuczkowiceProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce"

Projekt realizowany w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00031-6921-UM1200013/09 z dnia 26 lutego 2010 r.

Okres realizacji:

Od 26-04-2010 r. do 30-06-2011 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 4 777 703,07 zł, w tym dofinansowanie 1 869 975 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsi Buczkowice, wymianę sieci wodociągowej oraz budowę przesyłowej sieci wodociągowej w Godziszce
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce"

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00056-6922-UM1200023/09 z dnia 13 października 2009 r.

Okres realizacji:

Od 11-09-2009 r. do 30-06- 2010r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 920250,83 zł, w tym dofinansowanie 500000,00 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, budowę kanalizacji deszczowej, roboty ziemne i drenaż, wykonanie nawierzchni boiska, wykonanie skoczni i bieżni, wyposażenie boiska, budowę ogrodzenia boiska, budowę chodników i placy, wykonanie nawierzchni parkingu oraz roboty uzupełniające
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/poz_ener.jpg

Nazwa Projektu:

„Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ulicy Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia"

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowaniu projektu

00057-6922-UM1200050/09 z dnia 13 października 2009 r.

Okres realizacji:

Od kwietnia 2010 r. do 31-07-2010 r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 639.901,90 zł, w tym dofinansowanie 393.382,00 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje odnowę placu parkingowego wraz z przebudową istniejącego oświetlenia w Buczkowicach przy ulicy Lipowskiej i Szkolnej oraz odnowę placu parkingowego w Buczkowicach przy ulicy Wyzwolenia

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/cz_pl_ue.jpg
tl_files/bgmina/inwestycje/erb.jpg

Numer i nazwa Projektu

20/CZ-PL/POWT/2009

"Promocja współpracy Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu Polsko - Czeskim"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu

19/RCz-RP/III z dnia 30 grudnia 2009 r.

Okres realizacji

Od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r.

Finansowanie Projektu:

Wartość całkowita projektu około 65000 zł, w tym dofinansowanie do 95%

Zakres rzeczowy

W ramach projektu zostanie wydana ulotka informacyjna oraz album, który zawiera:

 • opis współpracy polsko - czeskiej,
 • krótki rys historyczny gminy oraz poszczególnych sołectw,
 • skład organów stanowiących i wykonawczych gminy w latach 1990 - 2010,
 • opis rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, w tym oświaty i kulturyWspółpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/cz_pl_ue.jpg
tl_files/bgmina/inwestycje/erb.jpg

Numer i nazwa Projektu

12/CZ-PL/POWT/2009

"Budowa miejsc odpoczynku w Rybarzowicach i Kalnej"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu

13/RCz - RP/II z dnia 8 maja 2009r

Okres realizacji

Od marca 2010r. do czerwca 2010r.

Finansowanie Projektu:

Wartość całkowita projektu około 150.000 zł, w tym dofinasowanie do 95%

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej:

 1. budowę miejsca odpoczynku w Rybarzowicach przy ul. Beskidzkiej obok Domu Ludowego
 2. budowę miejsca odpoczynku w Kalnej przy ulicy Szkolnej w obrębie Zespołu Szkół.Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/cz_pl_ue.jpg
tl_files/bgmina/inwestycje/erb.jpg

Numer i nazwa Projektu:

Nr projektu 2/CZ-PL/POWT/2008

"Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu

3/RCz - RP/I z dnia 15 stycznia 2009r

Okres realizacji:

Od kwietnia 2009r. do września 2009r.

Finansowanie Projektu:

Wartość całkowita projektu około 150.000 zł, w tym dofinasowanie do 95%

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice i Gminie Dobra (Republika Czeska).

W Gminie Buczkowice obejmuje:

 • Budowa miejsca do odpoczynku w Buczkowicach nad Żylicą (za Urzędem Gminy)
 • Budowa miejsca do odpoczynku w Godziszce (obecny plac rekreacyjny)

Ulotka na temat zrealizowanego projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/rpo.jpg

Numer i nazwa Projektu:

Numer projektu - 249

"Modernizacja budynku kina w Buczkowicach"

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet IV „Kultura", Działanie 4.1 „Infrastruktura kultury"

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.04.01.00-00-119/09-00 z dnia 6 sierpnia 2009r.

Okres realizacji:

Od 14-07-2009r. do 30-11-2009r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.032.972,73 zł, w tym dofinasowanie: 501.000,00 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie elewacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie dachu, przebudowę schodów zewnętrznych, modernizację części socjalno - sanitarnej, malowanie pomieszczeń, remont posadzek, aranżację wnętrz - montaż krzeseł na
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013


tl_files/bgmina/inwestycje/rpo.jpg

Numer i nazwa Projektu:

Nr projektu -177

"Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice"

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet III „Turystyka", Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna", Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.03.02.02-00-012/08-00 z dnia 9 lipca 2009r.

Okres realizacji:

Od 5-06-2009r. do 30-11-2009r.

Finansowanie Projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.997.239,79 zł, w tym dofinansowanie 1.064.161,80 zł

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice o długości 5,4 km. Ścieżka przebiegać będzie od granicy Miasta Szczyrk do stawów w Rybarzowicach w rejonie granicy Gminy Łodygowice.

Trasę ciągów zaplanowano na terenie gminy Buczkowice, od granicy z Gminą Szczyrk wzdłuż rzeki Żylicy do stawów w sołectwie Rybarzowice. Odcinek przebiegajacy na obszarze miejscowości Buczkowice (o długości 2.282 m i szerokości 2 m)pełnić będzie w całości funkcję ścieżki rowerowej. Natomiast odcinek zlokalizowany na terenie miejscowości Rybarzowice (o długości 3.118 m i szerokosci użytkowej 2,5 m) będzie stanowił ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu lokalnego dla pojazdów mechanicznych (dojazd do posesji).

Uzupełnieniem zasadniczej części projektu będzie wykonanie wzdłuż ścieżek rowerowych zatoczek odpoczynkowych, wyposażonych na stałe w ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Ogólna liczba elementów małej architektury wyniesie 42 sztuki.
 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.