Infrastruktura i Środowisko

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"
Nr POIS.01.01.00-00-033/08 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Unia Europejska
 

Zarządzanie programem i projektem

Instytucje uczestniczące w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Instytucja Zarządzająca (IZ):
Minister Rozwoju Regionalnego - Instytucja odpowiedzialna za bezpośrednie zarządzanie XIV i XV priorytetem (dot. pomocy technicznej)

Instytucja Pośrednicząca (IP):
Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu Osi Priorytetowych tego Programu:
Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa
Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Oś priorytetowa 3 - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Instytucja Wdrażająca (IW):
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości powyżej 25 mln €)
2)
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (projekty o szacowanej wartości poniżej 25 mln €)

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" uzyskał potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska z dnia 19 maja 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach PO IiŚ oś priorytetowa I Gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1.
W dniu 7 lipca 2009r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wójt Gminy Józef Caputa podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Panią Gabrielą Lenartowicz Prezesem Zarządu WFOŚiGW.

Gmina Buczkowice jest Beneficjentem Końcowym projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.01.01.00-00-033/08 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice", odpowiedzialnym za wdrożenie systemu zarządzania projektem.

Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie do realizacji projektu powoływany został Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO - Measure Authorising Officer, powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Buczkowice 39/2009 z dnia 29-06-2009 roku w osobie Pani Marii Sanetra.
Z-ca Pani Agata Artemska powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Buczkowice Nr 37/2009 z dnia 29-06-2009r.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z tycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Za zobowiązania MAO zaciągnięte w związku z realizacją projektu odpowiada beneficjent. Do zawarcia Umowy o dofinansowanie lub aneksów do Umowy o dofinansowanie konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta.

Pełnomocnik ds. Realizacji  Projektu (MAO) wykonuje zadania za pośrednictwem Jednostki Realizującej Projekt - JRP

 

© Urząd Gminy w Buczkowicach.